SEMİNER

Yapım İşleri İhale Uygulama Semineri

Ön Bilgi

Bu seminerin amacı, Kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım İşleri için, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sözleşmenin imzalanmasına kadar ki süreçte İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.

Eğitim İçeriği


Giriş ve Özet

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun amacı ve temel esasları
 • Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği, Yönetmelik Ekleri ve diğer ilgili mevzuatların kapsam ve genel olarak içerikleri

Yaklaşık Maliyet

 • Anahtar teslimi götürü bedel işlerin yaklaşık maliyeti nasıl hesaplanır?
 • Teklif birim fiyatlı işlerin yaklaşık maliyeti nasıl hesaplanır?
 • Yaklaşık maliyeti oluşturan raporlar hangileridir?
 • Pursantaj nedir? Ne şekilde hesaplanır?
 • Pursantaj oranları ve poz numaraları ihale dosyası kapsamında Yüklenicilere verilebilir mi?
 • Fiyatı bulunmayan (resmi kurumlarca yayınlanmayan) pozların fiyatları nasıl tespit edilir?
 • Birim fiyat tariflerinin her poz için verilmesi gerekir mi?
 • Uygulama projesi olmadan anahtar teslimi götürü bedel bir ihaleye çıkılabilr mi?
 • Özel fiyat analizleri piyasadan teklif toplamak suretiyle hazırlanabilir mi?
 • Yaklaşık maliyet hangi durumda ve nasıl güncellenir?

Teknik Şartname

 • Yapım işlerinde teknik şartname nasıl hazırlanmalı?
 • Gerçek işlerde kullanılmış örnek teknik şartnamelerin incelenmesi

İhale Onayı

 • İhale Onay Belgesi nasıl hazırlanır?
 • İhale Onay Belgesini kimler imzalar?

İhale Usülleri

 • Açık İhale Usülü (Md.19)
 • Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Md.20)
 • Pazarlık Usulü (Md.21 a, d ve e bendleri)
 • Pazarlık Usulü (Md.21 b, c ve f bendleri)
 • Doğrudan Temin (Md.22)

Eşik Değerler ve Parasal Limitler

 • Eşik Değer nedir?
 • Parasal limitler hangileridir?
 • Eşik değerler ve parasal limitler ihale sürecinin hangi kısımlarını etkiler?

EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

 • EKAP nedir?
 • Hangi işlemler yapılır?
 • Nasıl kullanılır?
 • Örnek bir ihalenin EKAP sistemine girişi

İdari Şartnamenin Hazırlanması

 • İhale usulü ve belirlenen kriterlere göre madde madde İdari Şartnamenin hazırlanması

Sözleşme Tasarısının Hazırlanması

 • Belirlenen kriterlere göre madde madde Sözleşme Tasarısının hazırlanması

Standart Formlar (İhale Dokümanı Kapsamında Verilenler)

 • İhale dokümanı içinde İsteklilere hangi standart formlar verilir?
 • Verilecek standart formların incelenmesi

İhale İlanı

 • EKAP üzerinden bir ilan yayınlama
 • Örnek yapım işleri ihale ilanlarının incelenmesi

İhale Komisyonu

 • Kaç kişiden oluşur? Kimler yer alır?
 • Ne kadar sürede oluşturulur?
 • Komisyon atamaları nasıl yapılır?

İhale Dokümanın İsteklilerce Satın Alınması

 • İhale dokümanının EKAP’tan indirilmesi
 • İhale dokümanının basılı veya CD ortamında satışı
 • İlgili formların ve tutanakların hazırlanması

İhale Dokümanlarında Zeyilname Yapılması

 • Hangi durumlarda açıklama ve zeyilname yapılabilir?
 • Zeyilname düzenleme süresi ne kadardır?
 • Zeyilname ile birlikte ihale tarihi ertelenebilir mi?

İhale Dokümanına İtiraz (Şikayet) Başvurusu

 • Şikayet başvurusu nedir? İlgili mevzuatın incelenmesi
 • Şikayet başvuru dilekçesi şekil yönünden nasıl incelenir?
 • Şikayet başvurusuna nasıl cevap verilir?
 • Şikayet başvurularında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

İhalenin İptali (İhale Saatinden Önce)

 • Hangi durumlarda iptal edilebilir?
 • İptal yazısı nasıl hazırlanır ve tebliğ edilir?
 • İptal sonrası EKAP’ta hangi işlemler yapılır?

Teklif Zarflarının Teslim Alınması

 • Ne şekilde teslim alınır?
 • Hangi formlar ve tutanaklar kullanılır?

İhale Dokümanına İtiraz (Şikayet) Başvurusu

 • Oturuma kimler katılabilir?
 • Komisyon sırayla hangi işlemleri gerçekleştirir?
 • Zarflar şekil yönünden nasıl incelenir?
 • Teklif mektubu ve geçici teminat belgesi nasıl incelenir?
 • Belgelerin var/yok kontrolü nasıl yapılır?
 • Hangi formlar ve tutanaklar kullanılır?

Komisyon Kapalı Oturumu

 • Sunulan belgeler şekil ve içerik yönünden nasıl incelenir?
 • İhalelerde sunulan belgelerin tarih, imza, onay ve taşıması gereken diğer kriterler nelerdir?
 • İş Ortaklığı durumunda hangi belgeler sunulur?
 • Ortakların hisse oranına göre değerlendirilen belgeler hangileridir?

Belge Güncellemeleri ve Hesaplamalar

 • Banka Referans Mektubu
 • Bilanço Belgesi ve rasyo oranları
 • İş Hacmi (Ciro) belgesi
 • İş Deneyim Belgesi

Eksik Bilgi Tamamlatma

 • Hangi durumlarda eksik bilgi olduğu kabul edilir?
 • Eksik Bilgi nasıl tamamlattırılır?
 • Her eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?

Aşırı Düşük Teklifler

 • Aşırı düşük sınır değer hesabı nasıl yapılır?
 • Sınır değer altındaki firmalara nasıl bir yazı gönderilir?
 • Savunma için ne kadar süre verilir?

İhale Komisyon Kararı

 • Komisyon kararı nasıl verilir?
 • Komisyon üyeleri karara şerh düşebilir mi?
 • Kararın gerekçesi (ayrıntılı) nasıl hazırlanır?
 • Hangi formlar ve tutanaklar kullanılır?
 • Kararı kim, ne şekilde ve ne kadar sürede onaylar?

Kararın Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması

 • Kesinleşen ihale kararı nasıl ve ne kadar sürede bildirilir?
 • Sözleşmeye davet nasıl yapılır?
 • Sözleşme imzalanmadan, istekli tarafından yatırılacak vergiler ve getirilecek belgeler nelerdir?
 • İstekli sözleşme imzalamaya gelmezse nasıl hareket edilir?

İhalenin Sonuçlandırılması

 • Sözleşme imzalandıktan sonra EKAP’da yapılacak işlemler

Ücret ve Koşullar

Seminerlerimiz genel katılıma açık veya kuruma özel yapılmaktadır.

Katılımcı sayısı ve seminer durumuna göre (şehir, otel, yemekli/yemeksiz, konaklamalı/konaklamasız vs.) ücretlerimiz değişmektedir.

Fotoğraflar

 • Yapım İşleri İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Erzurum - Kasım 2013
 • Yapım İşleri İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Erzurum - Kasım 2013
 • Yapım İşleri İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Erzurum - Kasım 2013
 • Yapım İşleri İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri Erzurum - Kasım 2013